Miljö- och Hållbarhetspolicy

Fastighetsstadens hållbarhetsarbete är strategiskt och fokuserar på de områden där vi som utvecklare, ägare av lokaler & bostadsfastigheter kan göra skillnad och bidra till ökad hållbarhet för alla som på olika sätt berörs av våra fastigheter och för samhället i stort.

Ekologisk hållbarhet

Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och vi som fastighetsägare har ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Vår ambition är att våra fastigheter ska bidra till att staden kan växa på ett sätt som inte belastar klimatet. Det är vår ambition att ligga i den tekniska utvecklingens framkant och arbeta med innovativa energilösningar. Vi skall eftersträva teknik, produkter och material som är miljömärkta har låg miljöbelastning eller minskar vår energianvändning och klimatpåverkande utsläpp.

Vi har även ett ansvar att hushålla med jordens resurser. Därför strävar vi dagligen efter att minimera både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och snålspolande perlatorer är några exempel på hur vi gör detta.

Sedan 2013 köper vi enbart förnybar el till våra fastigheter. I och med att elen kommer från vatten & vindkraft hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan och bidrar till ett miljöanpassat leverne.

Social hållbarhet

En bärande tanke i vårt hållbarhetsarbete är att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Vi vill bidra till en hållbar stadsutveckling med en urban miljö som utgår från människors behov, oavsett om det handlar om handelsplatser, kontor, mötesplatser, gator, stråk tak eller torg.

Vårt sociala ansvar omfattar även våra medarbetare. Genom medarbetarnas bidrag och engagemang skapar vi en kultur där vi och våra kunder kan utvecklas tillsammans. Som arbetsgivare tar vi ansvar och eftersträvar en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs.

Ekonomisk hållbarhet

Fastighetsstaden är ett privatägt företag med uppdraget att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning till våra ägare. Som en långsiktig aktör på Halmstadmarknaden tar vi ansvar att förvalta och utveckla våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. I vårt ekonomiska ansvar ingår att sköta våra finansiella åtaganden och affärsuppgörelser med leverantörer, långivare och medarbetare samt betala lagstadgade avgifter och skatter.