Miljö & Hållbarhetspolicy

Att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energiförbrukning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Summan av alla våra insatser leder till långsiktig och lönsam hållbarhet för alla parter.

Fastighetsstaden skall bidra till en hållbar utveckling i samhället. I de beslut vi tar och i de handlingar vi genomför väger miljöaspekten tungt. Vi tar vårt ansvar vid ny och ombyggnation genom material som används i våra projekt är långsiktiga och innebär lägsta möjliga klimatpåverkan. Förutom materialval är energianvändningen den stora belastningen i fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering, väl underhållna och energieffektiva installationer kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed klimatpåverkan. 

Vi skall även genom engagemang och kunskap aktivt påverka våra kunder och leverantörer till att minska sitt klimatavtryck.

Digitalisering

Fastighetsbranschen har under en längre tid halkat efter omvärlden när vi ser på digitalisering.  Jämför vi en bil som byggdes på 1960 talet med en fastighet som byggdes på 1960 talet hade de båda produkterna ungefär samma tekniska innehåll. Ser vi 60 år fram i tiden är så inte längre fallet, en bil byggd på 2020 innehåller väsentligt mer produkter än en lägenhet byggd på 2020 talet. 

Vår strategi är inte att våra fastigheter skall innehålla samma mängd produkter, däremot har hela branschen att ansvar att utveckla och digitalisera branschen. Vi skall inte göra detta genom att vara branschledande med att ta fram nya lösningar utan vi skall introducera väl beprövade lösningar som förenklar vardagen för oss och våra hyresgäster eller innebär kostnadsbesparingar i form av minskad energi eller besparad tid.