Behandling av personuppgifter (GDPR)

Information om behandling av personuppgifter Fastighetsstaden behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna utföra vår roll som avtalspart, hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Vi behandlar personuppgifter när du erbjuds bostad hos oss, under tiden du är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Även du som hyr din bostad i andrahand omfattas av detta. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Fastighetsstaden, Spikgatan 15 302 44 Halmstad är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som görs av oss eller annat företag på uppdrag av oss. Detta gäller även om du hyr lägenhet eller lokal av något helägt dotterbolag till Fastighetsstaden då de ej självständigt hanterar personuppgifter utan detta görs av moderbolaget och dess anställda.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig. Vi behöver till exempel uppgifter om din ekonomi, anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag, kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även dessa uppgifter.

Vi använder oss av BankID när du signerar kontrakt och blanketter för att säkerställa att handlingar signeras av rätt person.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, hyresförhandlar, och när vi skickar information ut om ditt boende. Vi kan också behöva uppdatera dina

personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt gällande rutin.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas av andra företag som kan marknadsföra produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system.

Uppgifter lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av brott, vid bostadsanpassning, meddelande till socialtjänst med anledning av störning/uppsägning eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Lagringsperioder

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. I vissa fall måste vi spara

särskild information enligt lag. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Kontakta i så fall oss på madelen@fastighetsstaden.se

Du har rätt att klaga

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag så hör av dig till oss på madelen@fastighetsstaden.se. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, mer information finns på www.datainspektionen.se.